Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

myceline
7447 bc41 500
Reposted fromvandalize vandalize viaaniuszka aniuszka
myceline
myceline
0973 5f83 500
Reposted fromvandalize vandalize viaaniuszka aniuszka
myceline
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viaczekoladowysen czekoladowysen
myceline
2551 6958
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
myceline
2427 e03b
Reposted frommslexi mslexi viaczekoladowysen czekoladowysen
9380 aea4 500

joli–coeur:

sunny afternoons and poetry. 🌻 Instagram: kokokourtney

Reposted fromtosiaa tosiaa viaczekoladowysen czekoladowysen
myceline
myceline
myceline
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viasomebunny somebunny
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viasomebunny somebunny
myceline
A może to tylko mnie się tak zdawało, że coś sobie wyjaśniliśmy między słowami?
— Łukasz Maciejewski
myceline
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy

April 20 2017

5502 d486 500

wildeandrose:

electronicsquid:

Listening to music in art class

(Francis Miller. 1957)

this is so nice ah i wish i had this in school

Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
myceline
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaAmericanlover Americanlover
myceline
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viajoannna joannna
7864 527e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
myceline
Reposted frommeem meem viazupelnie zupelnie
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl