Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

myceline
8212 207e 500
Reposted fromtfu tfu viamyfuckingreality myfuckingreality
myceline
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
myceline
myceline
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky viamyfuckingreality myfuckingreality
myceline
myceline
myceline
0537 389c 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viajoannna joannna
myceline
myceline
7293 e7dc 500
myceline
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
myceline
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
— "Ten właściwy"

February 19 2018

myceline
 Mexican space program
Reposted fromkocikapuc kocikapuc viastrzepy strzepy
myceline
5887 e1d1 500
Reposted fromexistential existential viastrzepy strzepy
myceline
myceline
4114 6d04
Reposted fromagridoce agridoce viastrzepy strzepy
myceline
Reposted fromTullfrog Tullfrog viastrzepy strzepy
myceline
myceline
Reposted fromTullfrog Tullfrog viastrzepy strzepy
myceline
3947 3d9a
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viastrzepy strzepy
myceline
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl